Garantija

I. Volkswagen  automobilių, atsarginių detalių ir aksesuarų garantijų teikimo sąlygos

1.  Garantija pradeda galioti nuo automobilio pardavimo pirkėjui dienos. Ji galioja 24 mėnesius, be ridos apribojimo. Pretenzijas dėl gedimų pašalinimo pirkėjas pareiškia tik autorizuotiems Volkswagen servisams, tuoj pat po problemos atsiradimo.

2.  Garantijos metu remontas atliekamas pagal atitinkamus techninius reikalavimus, pakeičiant arba remontuojant sugedusias dalis.

3.  Pakeistos dalys tampa gamyklos-tiekėjos nuosavybe. Pirkėjas nemoka už garantijos metu atliktus atsarginių dalių išrinkimo ir surinkimo darbus, nebent jų priežastimi buvo pakeitimai automobilyje, atlikti neautorizuoto Volkswagen serviso.

4.  Garantija negalioja, jeigu gedimas atsirado dėl to, kad:- automobilis buvo remontuojamas neautorizuotame Volkswagen servise,- į automobilį yra sumontuotos dalys, nepatvirtintos gamyklos-tiekėjos, arba automobilyje padaryti pakeitimai, nesuderinti su gamykla-tiekėja,- automobilis buvo naudojamas netinkamu būdu, ne pagal paskirtį, pažeidžiant naudojimosi automobiliu instrukciją. Natūraliam susidėvėjimui garantija nėra taikoma.

5.  Taip pat yra ir su gedimais, atsiradusiais dėl neteisingo naudojimosi automobiliu arba jo naudojimo ekstremaliomis sąlygomis (pvz., naudojant automobilį sporte ar kitomis sąlygomis, kai automobilis patiria krūvius, didesnius negu yra paskaičiuota, atsižvelgiant į serijinę automobilio konstrukciją).

II. Volkswagen automobilių garantinių sąlygų papildymai

1.  Kartu su automobiliu pirkėjas gauna automobilio eksploatavimo instrukciją ir serviso knygelę, kurioje yra automobilio techninių aptarnavimų grafikas. Visus reikiamus duomenis galima rasti serviso knygelėje. Pirkėjas privalo žinoti, kad jis gali netekti teisės į garantiją, jeigu techniniai aptarnavimai bus atlikti ne autorizuotame Volkswagen servise. Jeigu pirkėjas kreipiasi dėl garantinio remonto, autorizuotas Volkswagen servisas serviso knygelės pagalba turi būtinai įsitikinti, ar laiku buvo atlikti techniniai aptarnavimai, nes garantija negalioja, jeigu gedimo priežastimi buvo nelaiku atliktas techninis aptarnavimas.

2.   Kiekvienas autorizuotas Volkswagen servisas yra įpareigotas atlikti garantinius darbus, nepriklausomai nuo to, kurioje Volkswagen įmonėje automobilis buvo parduotas.

3.   Garantija pradeda galioti, kai pirkėjas pasirašo prekės gavimo dokumentą. Defektai (išskyrus defektus, atsiradusius transportuojant arba sandėliuojant), kurie konstatuojami priėmimo-perdavimo akte, gali būti šalinami kaip ir visi kiti garantiniai gedimai. Šiuo atveju nėra svarbu, ar pirkėjui jau yra perduotas automobilis. Garantijos apima visą tiekimo apimtį nuo gamyklos-tiekėjos.

4.   Garantiniais atvejais keičiamos arba remontuojamos tik sugedusios dalys. Jeigu atliekant remontą galima pašalinti gedimą, keitimui nėra jokios techninės ar teisinės būtinybės. Kitos pretenzijos dėl netiesioginės ir tiesioginės žalos pašalinimo (pvz., išlaidos automobilio nuomai, transportavimui, nakvynei arba remontuojamo automobilio prastovos nuostoliai) nepriimamos.

5.   Jei pirkėjai daro pakeitimus automobiliuose, gedimo atveju turi būti kruopščiai patikrinta, ar daryti pakeitimai nėra susiję su gedimu. Automobilių perdirbimo atveju garantija nebegalioja. Priežastis: dalys ir agregatai konstruojami ir gaminami tam, kad galėtų sklandžiai ir pilnai atlikti savo funkcijas konkrečioje apibrėžtoje aplinkoje ir esant konkrečioms sąlygoms. Šis savitarpio santykis sugriaunamas, jeigu atsarginės dalys ar agregatai sumontuojami pagal kitą kombinaciją, negu buvo numatyta ir išbandyta. Taip gali kilti problemų su pavarų dėže, jeigu ji neatitinka variklio galingumo.

6.   Visos automobilio dalys susidėvi. Todėl garantijos galiojimo metu gali atsirasti gedimų, ypač didelio galingumo automobiliuose, atsiradusių ne dėl gamyklos-tiekėjos klaidų. Jų priežastis yra natūralus susidėvėjimas ir garantija jiems netaikoma. Tai apima lemputes, stabdžių kaladėles, filtrus, padangas, stiklus, kontaktus, uždegimo žvakes ir stiklo valytuvus. Garantija taip pat netaikoma ir tokiems reguliavimo darbams, kaip:
- durelių ir stoglangių pritaikymas ir sureguliavimas, oro triukšmų bei nesandarumų durelėse ir stoglangiuose,
- ratų suvedimas ir balansavimas,
- kuro ir tepalų sąnaudos jei jos neviršija gamyklos gamintojos nustatytų normų. 

 

III. Volkswagen AG garantija naujiems automobiliams

Garantiją Baltijos valstybių (Estijos, Latvijos, Lietuvos) rinkoje užtikrina Volkswagen importuotojas Auto Group Baltic SE. 1. 2.

 

1.      Volkswagen AG (garantijos tiekėjas) suteikia savo klientams (garantijos gavėjams) toliau aprašytą dviejų metų garantiją naujiems Volkswagen lengviesiems (PKW) ir Volkswagen komerciniams (NFZ) automobiliams dėl visų medžiagų bei gamyklos atliktų darbų defektų. Išimtis: Volkswagen Crafter automobiliams suteikiama papildoma trečiųjų metų garantija su 250 000 km bendros ridos apribojimu.

 

2.      Trūkumo, kurį apima garantija, atveju Volkswagen AG savo nuožiūra gali pašalinti trūkumą (taisymas) autorizuoto Volkswagen serviso partnerio įmonėje arba pristatyti naują automobilį.

 

3.      Jeigu trūkumas negali būti pašalintas taisymu, arba tolesni trūkumo pašalinimo bandymai nėra priimtini garantijos gavėjui, garantijos gavėjas gali reikalauti išskirtinai trūkumų neturinčio automobilio pristatymo.

 

4.      Tolesnės pretenzijos šios garantijos pagrindu nepatenkinamos. Ypač garantija neapima regreso pretenzijų, pvz., pakaitinio automobilio skyrimo trūkumo pašalinimo laikotarpiui, bei nuostolių atlyginimo pretenzijų.

 

5.      Šios garantijos paslaugų suteikimo prielaida yra tai, kad buvo atlikti visi techniniai aptarnavimai pagal Volkswagen AG reikalavimus.

 

6.      Natūraliam susidėvėjimui garantija netaikoma.

 

Visos automobilio dalys dėvisi. Tokiu būdu garantinio laikotarpio metu, ypatingai automobiliams su didele rida, gali prireikti remonto darbų, kurių priežastimi pagal specialistų įvertinimą nėra medžiagų ir gamyklos atliktų darbų defektai. Tokie defektai remiasi eksploatacijos sąlygojamu susidėvėjimu ir garantija jiems netaikoma. Skirtingos eksploatacijos ir naudojimo sąlygos gali įtakoti skirtingus susidėvėjimo ir gedimų reiškinius. Ypatingai su šiuo reiškiniu yra susiję, pvz., lemputės, stabdžių trinkelės, stabdžių trinkelių antdėklai, filtrai, padangos, sankabos diskai, amortizatoriai ir stiklų valytuvų šluostikliai (jiems garantija netaikoma, tačiau taikoma jų gamykliniams defektams). Be to, čia taip pat priklauso reguliavimo darbai ir panašios priemonės, kaip:

 

·        durų ir dangčių pritaikymas/sureguliavimas, kad būtų pašalintas nusėdimas ir jo įtakoti vėjo triukšmai ar nesandarumai;

 

·        ašių geometrijos reguliavimas arba ratų balansavimas, degalų sąnaudų matavimas ir variklio nustatymo korekcija.

 

7.      Garantija taip pat netaikoma negamyklinių kėbulų konstrukcijų, negamyklinių sumontuotų dalių ir negamyklinių konstrukcijų praplėtimų trūkumams bei jų sukeltiems automobilio trūkumams. Tai taip pat galioja ne gamyklos sumontuotiems iš/arba tiekiamiems aksesuarams.

8.      Be to, garantiniai įsipareigojimai negalioja, jeigu trūkumai atsirado dėl to, kad:

·        prieš tai automobilis buvo nekvalifikuotai remontuojamas, nekvalifikuotai aptarnaujamas arba nekvalifikuotai prižiūrimas paties garantijos gavėjo arba trečiojo asmens, kuris nėra autorizuotas Volkswagen serviso partneris, arba

·        nebuvo laikomasi automobilio eksploatacijos ir priežiūros taisyklių (pvz., eksploatacijos instrukcijų) arba

·        automobilis buvo pažeistas dėl pašalinio poveikio arba išorinių veiksnių (pvz., avarijos, krušos, potvynio) arba

·        automobilyje buvo sumontuotos dalys, kurių panaudojimui nepritarė Volkswagen AG, arba automobilio konstrukcija buvo pakeista Volkswagen AG nepriimtinu būdu (pvz., tiuningas) arba

·        su automobiliu buvo netinkamai elgiamasi arba jis buvo perkrautas, pvz., dalyvaujant sportinėse varžybose arba viršijant leistiną krovumą, arba

·        garantijos gavėjas nedelsdamas nepranešė apie trūkumą arba garantijos gavėjas, nepaisant paraginimo, nedelsdamas nesuteikė galimybės pašalinti trukumą.

9.      Garantinių pretenzijų tvarkymui galioja:

·        Garantinės pretenzijos gali būti pateiktos išskirtinai autorizuotiems Volkswagen serviso partneriams Europos ekonominės erdvės teritorijoje (EEE, tai yra Europos Sąjungos šalys, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) bei Šveicarijoje. Jeigu automobilis perduotas klientui arba užregistruotas kitoje nei EEE teritorijoje, garantinė pretenzija negali būti patenkinta.

·        Turi būti pateikta pilnai užpildyta serviso knygelė.

·        Trūkumo pašalinimo atveju Volkswagen AG savo nuožiūra gali arba pakeisti, arba remontuoti trūkumą turinčią dalį. Pakeistos dalys tampa Volkswagen AG nuosavybe.

·        Trūkumų pašalinimo apimtyje sumontuotoms, dažytoms arba remontuotoms dalims garantijos gavėjas gali pateikti garantinę pretenziją Volkswagen garantijos pagrindu iki garantinio laikotarpio pabaigos.

·        Jeigu automobilis dėl trūkumo negali būti eksploatuojamas, garantijos gavėjas įpareigotas susisiekti su artimiausiu dirbančiu autorizuotu Volkswagen serviso partneriu. Ši įmonė nusprendžia, ar reikalingi darbai turi būti atlikti gedimo vietoje, ar jos dirbtuvėse.

·        Tai neliečia galimų garantijos gavėjo pretenzijų Volkswagen Longlife mobilumo garantijos pagrindu.

·        Jeigu dėl garantinio atvejo Volkswagen AG pristato naują automobilį, Volkswagen AG gali pareikalauti iš garantijos gavėjo trūkumą turinčio automobilio grąžinimo bei atitinkamos kompensacijos už grąžinamo automobilio naudojimą apmokėjimo.

·        Trūkumą turinčio automobilio atsiėmimas bei naujo automobilio pristatymas vyksta išskirtinai autorizuoto Volkswagen dilerio įmonėje, kuri pardavė naują grąžinamą automobilį arba jį pirmą kartą užregistravo.

10.    Dviejų metų garantinio laikotarpio pradžią serviso knygelėje dokumentuoja Volkswagen AG arba autorizuotas Volkswagen partneris. Garantijos laikotarpis prasideda automobilio perdavimu klientui arba nuo pirmos registracijos datos, priklausomai nuo to, kas įvyko anksčiau. Nepriklausomai nuo to, garantinis laikotarpis prasideda, kai automobilis perduodamas klientui, registruojamas arba pradedamas naudoti autorizuotu Volkswagen partneriu EEE teritorijoje ir Šveicarijoje.

11.    Pateikta garantija neapriboja įstatyminių teisių, ypatingai garantinių pretenzijų pateikimo teisės automobilio pardavėjui bei galimų pretenzijų pateikimo teisės atsakomybės už produkto kokybę įstatymo pagrindu Volkswagen AG, kaip gamintojui.

IV. Volkswagen AG garantija dažų dangai ir kėbului

1.      Papildomai prie Volkswagen garantijos naujų automobilių kėbului Volkswagen AG prisiima:

·        3-jų metų garantiją dėl dažų dangos trūkumų.

·        6-ių metų garantiją dėl kiauro prarūdijimo lengvųjų automobilių kėbulams:

§  Sharan (tipas 7M);

§  Golf Cabrio (tipas 1E);

§  Polo Clasic / Variant (tipas 6N1, 6V2, 6V5);

·        6-ių metų garantiją dėl kiauro prarūdijimo komercinių automobilių kėbulams:

§  Caddy (tipas 9K,9U) nuo 1997 modelio metų;

§  LT 2, nuo 2001 modelio metų;

§  Amarok.

·        8-ių metų garantiją dėl kiauro prarūdijimo:

§  išvardinti aukščiau, kėbulams. Transporter/Caravelle (tipas 7D) nuo 1999 modelio metų.

·        12-os metų garantiją dėl kiauro prarūdijimo visų automobilių, kurie nebuvo

2.      Išskyrus garantijos trukmę ir trečiąjį punktą taip pat ir garantijai dažų dangai bei kėbului galioja visos Volkswagen garantijos sąlygos (prielaidos, defektų nebuvimo kriterijai, išimčių pagrindai, pretenzijų tvarkymas, garantinio laikotarpio pradžia, galiojimo teritorija ir t.t.).

 

V. Tretieji Volkswagen importuotojo Baltijos šalių (Estijos, Latvijos, Lietuvos) rinkos teritorijoje garantijos metai naujiems automobiliams nuo 2010.01.01

 

1. Papildomai prie dviejų metų Volkswagen garantijos naujiems automobiliams, Volkswagen importuotojas Baltijos šalyse Moller Baltic Import SE suteikia garantiją     tretiesiems metams.

 

2. Garantinės paslaugos trečiaisiais metais apribojamos maksimalia 100 000 km rida.

 

3. Galiojimo sritis yra Baltijos šalių (Estijos, Latvijos, Lietuvos) rinkos teritorija.

 

4. Trečiųjų metų garantija galioja tik Volkswagen lengvųjų (PKW) automobilių markei:

 

5. Trūkumo, kurį apima garantija, atveju klientas gali pareikšti pretenziją dėl trūkumo pašalinimo. Volkswagen importuotojas savo nuožiūra nusprendžia, ar trūkumas turi būti pašalintas, remontuojant, ar keičiant dalis naujomis dalimis.

6. Jeigu trūkumas negali būti pašalintas taisymu, arba tolesni trūkumo pašalinimo bandymai nėra priimtini garantijos gavėjui, garantijos gavėjas gali reikalauti išskirtinai trūkumų neturinčio automobilio pristatymo.

7. Tolesnės pretenzijos šios garantijos pagrindu netenkinamos. Ypač garantija neapima regreso pretenzijų, pvz., pakaitinio automobilio skyrimo trūkumo pašalinimo laikotarpiui, bei nuostolių atlyginimo pretenzijų.

8. Šios garantijos paslaugų suteikimo prielaida yra tai, kad buvo atlikti visi techniniai aptarnavimai pagal Volkswagen AG reikalavimus.

9. Natūraliam susidėvėjimui garantija netaikoma.

Visos automobilio dalys dėvisi. Tokiu būdu garantinio laikotarpio metu, ypatingai automobiliams su didele rida, gali prireikti remonto darbų, kurių priežastimi pagal specialistų įvertinimą nėra medžiagų ir gamyklos atliktų darbų defektai. Tokie defektai remiasi eksploatacijos sąlygojamu susidėvėjimu ir garantija jiems netaikoma. Skirtingos eksploatacijos ir naudojimo sąlygos gali įtakoti skirtingus susidėvėjimo ir gedimų reiškinius. Ypatingai su šiuo reiškiniu yra susiję, pvz., lemputės, stabdžių trinkelės, stabdžių trinkelių antdėklai, filtrai, padangos, sankabos diskai, amortizatoriai ir stiklų valytuvų šluostikliai (jiems garantija netaikoma, tačiau taikoma jų gamykliniams defektams). Be to, čia taip pat priklauso reguliavimo darbai ir panašios priemonės, kaip:

·        durų ir dangčių pritaikymas/sureguliavimas, kad būtų pašalintas nusėdimas ir jo įtakoti vėjo triukšmai ar nesandarumai;

 

·        ašių geometrijos reguliavimas arba ratų balansavimas, degalų sąnaudų matavimas ir variklio nustatymo korekcija.

 

10. Garantija taip pat netaikoma negamyklinių kėbulų konstrukcijų, negamyklinių sumontuotų dalių ir negamyklinių konstrukcijų praplėtimų trūkumams bei jų sukeltiems automobilio trūkumams. Tai taip pat galioja ne gamyklos sumontuotiems iš/arba tiekiamiems aksesuarams.

11. Be to, garantiniai įsipareigojimai negalioja, jeigu trūkumai atsirado dėl to, kad:

·        prieš tai automobilis buvo nekvalifikuotai remontuojamas, nekvalifikuotai aptarnaujamas arba nekvalifikuotai prižiūrimas paties garantijos gavėjo arba trečiojo asmens, kuris nėra autorizuotas Volkswagen serviso partneris, arba

·        nebuvo laikomasi automobilio eksploatacijos ir priežiūros taisyklių (pvz., eksploatacijos instrukcijų) arba

 

·        automobilis buvo pažeistas dėl pašalinio poveikio arba išorinių veiksnių (pvz., avarijos, krušos, potvynio) arba

·        į automobilį buvo sumontuotos dalys, kurių panaudojimui nepritarė Volkswagen AG, arba automobilis buvo pakeistas Volkswagen AG nepriimtinu būdu (pvz., tiuningas) arba

·        su automobiliu buvo netinkamai elgiamasi arba jis buvo perkrautas, pvz., dalyvaujant sportinėse varžybose arba viršijant leistiną krovumą, arba

·        garantijos gavėjas nedelsdamas nepranešė apie trūkumą arba garantijos gavėjas, nepaisant paraginimo, nedelsdamas nesuteikė galimybės pašalinti trukumą.

12. Garantinių pretenzijų tvarkymui galioja:

·        Trečiaisiais metais garantinės pretenzijos gali būti pateiktos išskirtinai autorizuotiems Volkswagen serviso partneriams Baltijos šalių teritorijoje (Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje). Kitoje šalyje pateikęs garantinę pretenziją dėl trūkumo, kurį apima garantija, klientas pirmiau pats apmoka sąskaitą.

·        Turi būti pateikta pilnai užpildyta serviso knygelė.

·        Trūkumo pašalinimo atveju Volkswagen importuotojas savo nuožiūra gali arba pakeisti, arba remontuoti trūkumą turinčią dalį. Pakeistos dalys tampa importuotojo nuosavybe.

·        Jeigu dėl garantinio atvejo Volkswagen AG pristato naują automobilį, Volkswagen AG gali pareikalauti iš garantijos gavėjo trūkumą turinčio automobilio grąžinimo bei atitinkamos kompensacijos už grąžinamo automobilio naudojimą apmokėjimo.

·        Trūkumų pašalinimo apimtyje sumontuotoms, dažytoms arba remontuotoms dalims garantijos gavėjas gali pateikti garantinę pretenziją Volkswagen garantijos pagrindu iki garantinio laikotarpio pabaigos.

·        Jeigu automobilis dėl trūkumo negali būti eksploatuojamas, garantijos gavėjas įpareigotas susisiekti su artimiausiu dirbančiu autorizuotu Volkswagen serviso partneriu. Ši įmonė nusprendžia, ar reikalingi darbai turi būti atlikti gedimo vietoje, ar jos dirbtuvėse.

·        Tai neliečia galimų garantijos gavėjo pretenzijų Volkswagen Longlife mobilumo garantijos pagrindu.

 

SE Moller Baltic Import

Volkswagen importuotojas